Wczytuję dane...
Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)– Adresat: Twoje Ratownictwo s.c., 35-210 Rzeszów, Reymonta 12/2, adres e-mail: kontakt@medyczny-sklepik.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):


– Adres konsumenta(-ów) :

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data :

(*) Niepotrzebne skreślić.